31 ม.ค. BBBB

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท สินสมบูรณ์เทรดดิ้ง จำกัด

ส่วนที่ 1 : บทนำ

บริษัท สินสมบูรณ์เทรดดิ้ง จำกัด ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.victor-thai.com (“เว็บไซต์วิคเตอร์”) และมีสิทธิตามกฏหมายในการขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ปรากฏอยู่บนเว็ปไซต์วิคเตอร์ตลอดจนการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำประกาศ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว รายละเอียดการรวบรวมข้อมูลใช้ หรือ เปิดเผย ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล .. 2562 “PDPA” (Personal Data Protection Act) เพราะทางเรานั้นตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มอบให้กับทางเรานั้น มีมาตรการ การรักษาความมั่นคง ที่เหมาะสม และปลอดภัยอย่างดีที่สุด

ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อท่านจะได้เข้าใจวิธีการปฎิบัติงานของวิคเตอร์เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์วิเตอร์นี้ถือว่าท่านได้ตกลงที่จะปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์วิคเตอร์ และยินยอมให้วิคเตอร์ รวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลส่วนบุคคลที่วิคเตอร์เก็บมีข้อมูลใดบ้าง

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล จะรวบรวมใช้ ตามขอบเขตของการบริการ โดยรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ภายใต้กฎหมาย

ข้อมูลระบุตัวตน

 • คำนำหน้าชื่อ
 • ชื่อนามสกุล
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • เพศ
 • วันเกิด

ข้อมูลการติดต่อ

 • อีเมล์ 
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่ทางไปรษณีย์
 • บัญชีโซเชียลมีเดีย
 • ข้อมูลทางธุรกรรม
 • รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน
 • รหัสผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีมีการลงทะเบียนผ่านสื่อออนไลน์ใดๆ
 • ข้อมูลของท่านสำหรับการสมัครงานกับโตชิบา เช่น ประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน, ประกาศนียบัตร หรือวุฒิการศึกษา, หนังสือรับรองการทำงานและ/หรือการศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลทางเทคนิค

 • IP Address
 • Cookie
 • Web Browser

ส่วนที่ 3 : มีการใช้งานและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคลที่วิคเตอร์ได้รวบรวมจากท่าน จะถูกจัดเก็บและนำมาใช้วิเคราะห์รวมทั้งประมวลผลเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของท่านให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลของวิคเตอร์และการบริหารจัดการความลปอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิคเตอร์ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านตามวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวที่รวบรวมไว้นั้นอาจจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่าเป็นข้อมูลอะไรและมีการนำข้อมูลไปใช้อย่างไร หากจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือโดยชอบตามกฏหมาย เช่น เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ หรือเพื่อการเก็บบันทึกทางการเงิน วิคเตอร์จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไว้นานกว่าข้อมูลอื่นๆ ทั้งนี้กรอบระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวจะไม่เกินกว่าความจำเป็นในการใช้งานจริงและตามที่กฏหมายกำหนดไว้

ส่วนที่ 4 : การเปิดเผย/แบ่งปัน/โอนข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ในการดำเนินธุรกิจ วิคเตอร์มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม เช่น เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ หรือการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ และอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทในเครือ (หมายถึงนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู้ถือหุ้นเกี่ยวโยงและสัมพันธ์กับวิคเตอร์)  ทั้งนี้ วิคเตอร์ขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวมเอาไว้ ไปเผยแพร่หรือทำการขายข้อมูล ให้กับบุคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่มีผลทางกฏหมาย

ส่วนที่ 5 : การใช้คุ้กกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ ส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของผู้ให้บริการเพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถปฎิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฎิเสธการใช้งานคุกกี้ อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือ เข้าถึงฟังก์ชั่นการทำงานทั้งหมดของเราได้

ส่วนที่ 6 : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วิคเตอร์จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานภายใต้กฎหมาย โดยเราจะเปิดเผยนโยบายการให้ลูกค้าทราบผ่านเว็บไซต์ อย่างชัดเจนตามความเหมาะสม เมื่อมีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือรับการบริการจากทางเรา โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง

ส่วนที่ 7 : วิธีการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย คำถาม ข้อเสนอแนะ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ ท่านสามารถติดต่อมายังวิคเตอร์ได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท สินสมบูรณ์เทรดดิ้ง จำกัด

ที่อยู่ : 219 ซอยปรีดีพนมยงค์ 9 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

โทรศัพท์ : 02-711-1204-7

โทรสาร : 02-711-1208

อีเมล์ : marketing1@sinsomboon.com