พัดลมไอเย็น ขนาด 8L AC-06RC

• พัดลมระบบไอน้ำ ใบพัดขนำดใหญ่
• หน้ำจอ LED แบบสี
• ใช้มอเตอร์แบบเหวี่ยง ให้ลมแรง เสียงเงียบ
• ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
• ปรับได้ 4 ทิศทำง ซ้ำย-ขวำ/บน-ล่ำง
• ระบบ ION ช่วยกรองอำกศภำยในห้อง
• มีลม 3 แบบ 1.แบบธรรมชำติ 2.แบบSleep 3.แบบธรรมดำ
• มีระบบตั้งเวลำปิด 1-9 ชั่วโมง
• มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ำยสะดวก
• แท้งก์น้ำจุ 8 ลิตร
• ปริมำณกำรใช้น้ำ 1.2ลิตร/ชั่วโมง
• ประสิทธิภำพกำรทำควำมเย็น 3-5องศำ
• สำหรับห้องที่มีขนำด 20 - 25 ตำรำงเมตร
• กำลังไฟ 90 W

฿3,590

฿ 3,250

                                                    

พัดลม

Wind mode, on and off timer, and honeycomb panel or ion fiber that provides fresh earth electric fan was one of the most important electric inventions of all time. The fan is a building block of other more advanced technologies. Fans are necessary in computers, lasers, large LED lights, petrol and electric automobiles, the space station and countless other things. The fan as used in HVAC systems allows humans to build giant or underground buildings. It would be hard to imagine a world without the electric fan!

The electric fan has blades similar to a water or steam turbine. A DC or AC motor drives a rotating shaft. Sizes of fans have gotten much smaller and lighter over the years. As engineers improved the electric motor and blade design they figured out how to get more performance out of a design that uses less copper and steel.